Referencie - zoznam realizovaných stavieb

Rok 2020

 • Europ Assistance s.r.o. : Asistenčné služby pre klientov ZSE. Oprava, servis a údržba NN rozvodov, ovládania osvetlenia, rozvodných skríň a ostatného príslušenstva do 1000V.
 • SKANSKA a.s. : Stavebná prípojka, rekonštrukcia NN rozvodov v stavebných objektoch a stavebných rozvádzačoch, mechanická ochrana rozvodu NN, VN a distribúcie IT pod komunikáciami na stavbe ZF Komárno podľa požiadaviek klienta.
 • SKANSKA a.s. : Realizácia stavebnej prípojky, SO 03 Areálové osvetlenie a SO 05 Prístupový parkovací systém vrátane zemných prác a prekládky existujúcich NN vedení a ochrana existujúcich VN vedení, vrátane DSV na stavbe „Aquapolis Trnava – rozšírenie parkovacej plochy“.
 • K.I.T., spol. s.r.o. : Montáž prvkov EPS ( elektrická požiarna signalizácia) na stavbe CT Park Trnava
 • K.I.T., spol. s.r.o. : Montáž a spustenie do prevádzky prístupového systému a systému kontroly vstupu na stavbe ZF Komárno
 • Tomáš Galba : návrh technického riešenia, vypracovanie PD a dodávka svietidiel na stavbu „ Osvetlenie prechodu pre chodcov v obci Most pri Bratislave“.
 • HAK Trade s.r.o. : Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte firmy.
 • DEFEX ftd, s.r.o. : Podpísanie zmluvy a realizácia stavebnej prípojky pre stavbu „ Nebytová budova – administratíva a sklad, Zavarská ulica Trnava, p.č. 10077/90, časť ELEKTRO“ v rozsahu silnoprúdové rozvody, umelé osvetlenie a ochrana pred atmosférickým prepätím – preloženie VO – elektrický zabezpečovací systém PARADOX pre celý objekt – kamerový systém AVIGILON pre interiér exteriér.
 • Evanjelický zbor a.v. fara Trnava : Pokračovanie prác v rekonštrukcii elektroinštalácie v objekte fary. Celková výmena NN rozvodov, vybudovanie dátových rozvodov a príprava pre kamerový systém, domová komunikácia a ozvučenie a elektrické zabezpečenie objektu-alarm.
 • RD Trnava : klasická elektroinštalácia. Realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, základového zemniča a bleskozvodu, domovej komunikácie, ovládanie žalúzií , kamerového systému a zabezpečenia. Osvetlenie interiéru a exteriéru. Vypracovanie po realizačnej PD, zastupovanie klienta na koordinačných poradách a koordinácia remesiel.
 • NETSYSTEM : Byt v novostavbe BD ČEREŠNE A81 v Bratislave s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control . Realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, 8 samostatných zón audio, ovládanie žalúzií , rekuperácie a klimatizácie, kamerového systému a zabezpečenia, elektrického kúrenia, stropného chladenia a optimalizácia spotreby energií. Osvetlenie interiéru a exteriéru. Zastupovanie klienta na koordinačných poradách a koordinácia remesiel.
 • NETSYSTEM : Byt v novostavbe BD GRAND KOLIBA v Bratislave s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control. Montáž, oživenie, programovanie a spustenie ovládania osvetlenia, NN, distribúcie IT-TV-TEL signálu, domovej komunikácie, 4 samostatných zón audio, ovládanie žalúzií , rekuperácie a klimatizácie, kamerového systému a zabezpečenia, optimalizácia spotreby energií podľa požiadaviek klienta.
 • DEFEX ftd, s.r.o. : Realizácia ochrany pred atmosférickým prepätím a rozvodov pre distribúciu NN, umelé osvetlenie, elektrický zabezpečovací systém PARADOX, kamerový systém AVIGILON pre interiér a exteriér na stavbe „Nebytová budova – administratíva a sklad, Zavarská ulica Trnava, p.č. 10077/90, časť ELEKTRO“.
 • RD Špačince : Oprava elektrickej inštalácie
 • SYNAGÓGA TRNAVA : Úprava a preprogramovanie inteligentnej elektrickej inštalácie podľa požiadaviek klienta.
 • JOMA Slovakia, spol., s.r.o. : Dodatočné odvetranie šácht na stavbe „ Rádioaktívne úložisko Mochovce, Úložné zariadenie pre NAO – vybudovanie tretieho dvojradu časť ELEKTRO“, návrh technického riešenia, dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky, aktualizácia DSV podľa požiadaviek klienta.
 • SKANSKA a.s. : Realizácia verejného osvetlenia na stavbe „NOVOSTAVBA CHODNÍKA PRI CESTE III/1337, kkm 22,080 - 22,304, Brestovany, k.ú. Horné Lovčice“ podľa predloženej PD.
 • Obec Zavar : Vypracovanie PD v stupni DÚR a DSP, v rozsahu pre realizáciu stavby (s rozpočtom a s výkazom výmer) rozdelenú na stavebné objekty SO1 – Cyklistická cestička piktokoridorom od ObU a vybudovanie cyklochodníka šírky, 3,0 m a dĺžky cca 160 m a SO2 – Osvetlenie cyklistickej cesty pre stavbu „Cyklistická cestička pri ceste III/1337, Zavar - Dolné Lovčice“
 • ČEZ Distribučné sústavy a.s. : Preloženie skrine SR a položenie chráničky pod novobudovanou komunikáciou.
 • ALPE EUROSERVICE, s.r.o. : Podpísanie rámcovej zmluvy pre údržbu, opravy a realizáciu prác v existujúcich a budúcich objektov firmy ALPE EUROSERVICE s.r.o..
 • ALPE EUROSERVICE, s.r.o. : Dodávka materiálu a odborné riadenie stavby pri realizácii prípojky NN pre objekt firmy ALPE EUROSERVICE s.r.o..
 • VIARENT s.r.o. : Realizácia EPS (elektrický zabezpečovací systém).
 • HomePro Správcovská, s.r.o. : Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni DUR a DSP v rozsahu pre realizáciu vrátane rozpočtu a výkazu-výmer pre opravu VO na stavbe „Rezidencie Staré Grunty-Líščie údolie, Bratislava“
 • ALPE EUROSERVICE, s.r.o. : Dodávka materiálu, montáž a odborné riadenie stavby pri opravách elektroinštalácie pre existujúce objekty firmy ALPE EUROSERVICE s.r.o..
 • ALPE EUROSERVICE, s.r.o. : Dodávka materiálu, montáž a odborné riadenie stavby pri realizácii elektroinštalácie pre novobudované skladové a administratívne priestory firmy ALPE EUROSERVICE s.r.o. v Trnave.
 • NETSYSTEM : 5 podlažný trojbytový RD v Bratislave s podzemnými garážami, SPA, fitkom a s spoločenskou miestnosťou s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control . Vypracovanie realizačnej PD pre časti - NN rozvody, rozvody distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvod, domová komunikácie, samostatné zóny audio a video, ovládanie žalúzií , rekuperácie a klimatizácie, kamerového systému a zabezpečenia jednotlivých bytových jednotiek a spoločných priestorov, elektrického vykurovanie prístupovej cesty, ovládania kúrenia a stropného chladenia a optimalizácia spotreby energií. Osvetlenie interiéru a exteriéru. Zastupovanie klienta na koordinačných poradách a koordinácia remesiel.
 • NETSYSTEM : 5 podlažný trojbytový RD v Bratislave s podzemnými garážami, SPA, fitkom a s spoločenskou miestnosťou s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control . Čiastočná realizácia rozvodov pre časti - NN rozvody, rozvody distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvod, domová komunikácie, samostatné zóny audio a video, ovládanie žalúzií , rekuperácie a klimatizácie, kamerového systému a zabezpečenia jednotlivých bytových jednotiek a spoločných priestorov, elektrického vykurovanie prístupovej cesty, ovládania kúrenia a stropného chladenia a optimalizácia spotreby energií. Osvetlenie interiéru a exteriéru. Zastupovanie klienta na koordinačných poradách a koordinácia remesiel na 1.NP, 2.NP, 3.NP, 1.PP a 2.PP podľa stavebnej pripravenosti stavby.
 • NETSYSTEM : Servis, montáž a technická podpora pri montáži klimatizácii, rekuperácii na stavbách Chladtrans, Vadovič, Elektro-hal, Neurograde, Hrčka, Hruz, Mokoš, Nárožná, Ivaňák.
 • NETSYSTEM : Technická podpora a montáž pri rekonštrukcii počítačovej siete v objekte servisu a predajne áut značky MERCEDES v Trnave.
 • NETSYSTEM : Technická podpora, montáž a dodávka pri realizácii smart elektroinštalácie, počítačovej siete a VZT v novo vybudovanom objekte firmy MABIA v Trnave.

Rok 2019

 • Europ Assistance s.r.o. : Asistenčné služby pre klientov ZSE. Oprava, servis a údržba NN rozvodov, ovládania osvetlenia, rozvodných skríň a ostatného príslušenstva do 1000V.
 • Ponti - M, s.r.o. : Projektová dokumentácia elektroinštalácie v systéme ABB i-bus KNX (inteligentné riadenie budov) pre Stavbu „Celková rekonštrukcia kaštieľa Cabaj-Čápor na reštauračné a ubytovacie zariadenie“ v rozsahu prípojka NN, prípojka IT a TV, distribučné rozvody , umelé osvetlenie, monitorovanie a zabezpečenie objektu, meranie a regulácia, prístupový systém objektu, ozvučenie objektu. Projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer v stupni pre realizáciu diela. Odborný dozor a koordináciu prác pri inštalácii rozvodov NN, distribúcie IT, TV signálu, ozvučenia, VZT a chladenia.
 • Evanjelický zbor a.v. kostol Sereď : Novobudovaný kostol. Ukončenie realizácie NN rozvodov , rozvod distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu a uzemnenia, elektrického podlahového kúrenia, rozvodov pre kamerový systém a zabezpečenie, osvetlenia interiéru, iluminácie objektu z exteriéru a vybudovanie verejného osvetlenia a následná kolaudácia.
 • Evanjelický zbor a.v. fara Trnava : Návrh technického riešenia a začatie rekonštrukcie elektroinštalácie v objekte fary. Celková výmena NN rozvodov, vybudovanie dátových rozvodov a príprava pre kamerový systém a elektrické zabezpečenie objektu-alarm.
 • NETSYSTEM : Byt v novostavbe BD ČEREŠNE A81 v Bratislave s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control . Realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, 8 samostatných zón audio, ovládanie žalúzií , rekuperácie a klimatizácie, kamerového systému a zabezpečenia, elektrického kúrenia, stropného chladenia a optimalizácia spotreby energií. Osvetlenie interiéru a exteriéru. Zastupovanie klienta na koordinačných poradách a koordinácia remesiel.
 • NETSYSTEM : Servis, montáž a technická podpora pri montáži klimatizácii, rekuperácii, kamerových systémov, systémov zabezpečenia objektov a počítačových sietí.
 • NETSYSTEM : RD v Trnave s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control . Realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, samostatné zóny audio, ovládanie žalúzií , rekuperácie a klimatizácie, kamerového systému a zabezpečenia a optimalizácia spotreby energií. Osvetlenie interiéru a exteriéru. Vypracovanie po realizačnej PD, zastupovanie klienta na koordinačných poradách a koordinácia remesiel.
 • NETSYSTEM : RD v Modranke s klasickou elektroinštaláciou. Návrh technického riešenia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, ovládanie žalúzií , rekuperácie a klimatizácie, kamerového systému a zabezpečenia. Osvetlenie interiéru a exteriéru. Vypracovanie realizačnej PD, koordinácia remesiel. Čiastočná realizácia rozvodu NN a distribúcie IT-TV-TEL signálu.
 • SKANSKA a.s. : Úprava areálového osvetlenia v objekte DPE Bratislava podľa požiadaviek klienta
 • NETSYSTEM : Montáž a technická podpora pri montáži klimatizácie a počítačovej siete v objekte firmy Pacalaj, Palla a partneri s.r.o..
 • NETSYSTEM : Montáž a technická podpora pri montáži klimatizácie v objekte firmy Dr.Oetker s.r.o. v Bolerázi a v Bratislave.
 • HADZIMA PLANT, s.r.o. : Oprava osvetlenia v predajni.
 • Evanjelický zbor a.v. Trnava : Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia v nájomných priestoroch Evanielického domu v Trnave.
 • SKANSKA a.s. : „ IBV Panské diely - Dubová ul., Orechová ul. Jaslovské Bohunice“. Realizácia SO 07.1b Prípojky NN pre RD, SO 07.2 Prípojka pre ČS splaškových vôd, SO 08 Verejné osvetlenie a príprava pre obecný rozhlas a kamerový systém, SO 09 Príprava pre káblové vedenia SLP vrátane revízii a projektovej dokumentácie pre všetky stavebné objekty.
 • BASE M&I, spol. s.r.o. : Vyjadrenie stavebného úradu, zmluvy o vecných bremenách, znalecký posudok, úprava projektovej dokumentácie a geometrický plán pre novobudovaný objekt na Nitrianskej ulici v Trnave.
 • BASE M&I, spol. s.r.o. : Vybudovanie prípojky NN pre novobudovaný objekt na Nitrianskej ulici v Trnave.
 • NETSYSTEM : Montáž a technická podpora pri montáži klimatizácie v objekte firmy BESTRENT s.r.o. v Trnave a v Bratislave.
 • NETSYSTEM : Montáž a technická podpora pri montáži klimatizácie v objekte firmy BEGA s.r.o. v Trnave.
 • NETSYSTEM : Montáž a technická podpora pri montáži klimatizácie v objekte Ministerstva vnútra SR, Centrum podpory Trnava, v Senici.
 • SKANSKA a.s. : Vybudovanie stavebnej prípojky s podružným meraním v obci Lubina
 • OPTIK MORVAY, s.r.o. : Rekonštrukcia, oprava a doplnenie osvetlenia v priestoroch predajni na Radlinského ulici a City aréne v Trnave.
 • VMVITA, s.r.o. : Oprava a doplnenie elektroinštalácie a osvetlenia v priestoroch lekárne na Špačinskej ulici v Trnave.
 • NETSYSTEM : RD v Dolných Lovčiciach s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control . Realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, ovládanie žalúzií , rekuperácie a klimatizácie, kamerového systému a zabezpečenia, elektrického kúrenia a optimalizácia spotreby energií. Osvetlenie interiéru a exteriéru. Vypracovanie po realizačnej PD, zastupovanie klienta na koordinačných poradách a koordinácia remesiel. Príprava pre FVZ.
 • NETSYSTEM : Realizácia rozvodov pre rozšírenie kamerového systému v obci Pavlivce.
 • NETSYSTEM : Rozšírenie štruktúrovanej kabeláže do objektu montážnej haly pre firmu Pongratz, s.r.o. v Modre.
 • NETSYSTEM : Návrh technického riešenia a rozšírenie rozvodov NN, VZT a klimatizácie vrátane ovládania v objekte firmy BIOTN a.s. v Bratislave.
 • BellCon : Realizácia prípojky NN pre stavbu Bytového domu na Schumerovej ulici v Trnave.
 • SKANSKA a.s. : Podpísanie zmluvy a realizácia stavebnej prípojky pre stavbu „Aquapolis Trnava – rozšírenie parkovacej plochy“ v rozsahu vybudovania SO 03 Areálové osvetlenie a SO 05 Prístupový parkovací systém vrátane zemných prác a prekládky existujúcich NN vedení a ochrana existujúcich VN vedení.

ROK 2018

 • Europ Assistance s.r.o. : Asistenčné služby pre klientov ZSE. Oprava, servis a údržba NN rozvodov, ovládania osvetlenia, rozvodných skríň a ostatného príslušenstva do 1000V.
 • OC ELEKTROMAX Trnava : Servis a údržba fotovoltaickej elektrárne
 • BEGAM s.r.o. Trnava : demontáž a montáž verejného osvetlenia.
 • JOMA Slovakia, spol., s.r.o. : Realizácia elektroinštalácie na stavbe „ Rádioaktívne úložisko Mochovce, Úložné zariadenie pre NAO – vybudovanie tretieho dvojradu časť ELEKTRO“
 • LEarchitects s.r.o. : Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu „Cyklotrasy – Projektová dokumentácia, Slovenská Nová Ves“ v rozsahu DÚR a DSP.
 • NETSYSTEM : Servis, montáž a technická podpora pri montáži klimatizácii, rekuperácii, kamerových systémov, systémov zabezpečenia objektov a počítačových sietí.
 • NETSYSTEM : Byt v novostavbe BD GRAND KOLIBA v Bratislave s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control . Návrh technického riešenia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, 8 samostatných zón audio, ovládanie žalúzií , rekuperácie a klimatizácie, kamerového systému a zabezpečenia,, optimalizácia spotreby energií. Osvetlenie interiéru a exteriéru. Vypracovanie realizačnej PD.
 • NETSYSTEM : Byt v novostavbe BD ČEREŠNE A81 v Bratislave s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control . Návrh technického riešenia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, 8 samostatných zón audio, ovládanie žalúzií , rekuperácie a klimatizácie, kamerového systému a zabezpečenia, elektrického kúrenia, stropného chladenia a optimalizácia spotreby energií. Osvetlenie interiéru a exteriéru. Vypracovanie realizačnej PD, zastupovanie klienta na koordinačných poradách a koordinácia remesiel. Čiastočná realizácia rozvodu NN a distribúcie IT-TV-TEL signálu.
 • LEDCO s.r.o. : Montáž svietidiel v OC EUROVEA v Bratislave. Celková rekonštrukcia osvetlenia počas prevádzky.
 • Dolné Lovčice : Rodinný dom s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control a fotovoltaickým zariadením o výkone 10 kWp. Čiastočná realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, rekuperácie a klimatizácie, fotovoltaického zariadenia, kamerového systému a zabezpečenia, vykurovania chodníkov a ovládania kúrenia s optimalizáciou spotreby energií.
 • BASE M&I, spol. s.r.o. : Uzavretie trojstranných zmlúv podľa požiadaviek ZSE pre realizáciu v rozsahu 1.Transformačná stanica, 2. VN prípojka,3. Distribučné rozvody NN
 • BASE M&I, spol. s.r.o. : Realizácia podzemného káblového žľabu podľa požiadaviek ZSE pre Distribučné rozvody NN
 • LEarchitects s.r.o. : Vypracovanie pre stavbu „Cyklistická cestička pri ceste III/1337, Dolné Lovčice“ v rozsahu DÚR a DSP, v rozsahu pre realizáciu stavby (s rozpočtom a s výkazom výmer).
 • Evanjelický zbor a.v. kostol Sereď : Novobudovaný kostol. Čiastočná realizácia NN rozvodov , rozvod distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu a uzemnenia, elektrického podlahového kúrenia, rozvodov pre kamerový systém a zabezpečenie, osvetlenia interiéru, iluminácie objektu z exteriéru a vybudovanie verejného osvetlenia.
 • TMT-RWP s.r.o. : Celková rekonštrukcia umelého osvetlenia v objekte THE MALL Trnava.
 • EKOP sk s.r.o. : Realizácia ochrany pred atmosférickým prepätím (bleskozvod+uzemnenie) v objekte firmy RIGIPS v Trnave vrátane revíznej správy.
 • Luxusný byt Piešťany : Byt v novostavbe v centre Piešťan s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control a fotovoltaickým zariadením s úložiskom. Čiastočná realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, 8 samostatných zón audio, elektricky ovládané všetky okná a dvere, rekuperácie a klimatizácie, fotovoltaického zariadenia, kamerového systému a zabezpečenia, elektrické vykurovanie vrátane ovládania, ohrev vody s výmenníkom s tepelným čerpadlom, optimalizácia spotreby energií. Osvetlenie interiéru a exteriéru.
 • Evanjelický zbor a.v. Trnava : Odstránenie nedostatkov po opakovanej revíznej správy v objete fary v Trnave oprava otvárania vstupnej brány a domovej komunikácie.
 • NETSYSTEM : RD v Trnave s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control . Návrh technického riešenia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, samostatné zóny audio, ovládanie žalúzií , rekuperácie a klimatizácie, kamerového systému a zabezpečenia, elektrického kúrenia, stropného chladenia a optimalizácia spotreby energií. Osvetlenie interiéru a exteriéru. Vypracovanie realizačnej PD, zastupovanie klienta na koordinačných poradách a koordinácia remesiel. Čiastočná realizácia rozvodu NN a distribúcie IT-TV-TEL signálu.
 • NETSYSTEM : RD v Modranke s klasickou elektroinštaláciou. Návrh technického riešenia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, ovládanie žalúzií , rekuperácie a klimatizácie, kamerového systému a zabezpečenia. Osvetlenie interiéru a exteriéru. Vypracovanie realizačnej PD, koordinácia remesiel. Čiastočná realizácia rozvodu NN a distribúcie IT-TV-TEL signálu.
 • NETSYSTEM : RD v Miloslavove s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control . Dozbrojenie a oživenie s úspornej inteligentnej elektroinštalácie NIKO Home control podľa požiadaviek klienta a pripravenosti stavby klientom. Dodávka a montáž umelého osvetlenia.
 • NETSYSTEM : Návrh technického riešenia a realizácia rozvodov NN a distribúcie IT-TV-TEL signálu v objekte firmy BIOTN a.s. v Bratislave.
 • Ponti - M, s.r.o. : Návrh technického riešenia elektroinštalácie v systéme ABB i-bus KNX (inteligentné riadenie budov) pre Stavbu „Celková rekonštrukcia kaštieľa Cabaj-Čápor na reštauračné a ubytovacie zariadenie“ v rozsahu prípojka NN, prípojka IT a TV, distribučné rozvody , umelé osvetlenie, monitorovanie a zabezpečenie objektu, meranie a regulácia, prístupový systém objektu, ozvučenie objektu. Projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer v stupni pre realizáciu diela. Odborný dozor a koordináciu prác pri inštalácii rozvodov NN, distribúcie IT, TV signálu, ozvučenia, VZT a chladenia.

ROK 2017

 • IBV Vonkajšie panské pozemky II, Voderady: Ukončenie uloženia rozvodov NN na jednotlivé pozemky, chráničiek pre rozvod optických káblov (chrbtica + prípojky na jednotlivé pozemky), obecného rozhlasu a verejného osvetlenia.
 • Europ Assistance s.r.o. : Asistenčné služby pre klientov ZSE. Oprava, servis a údržba NN rozvodov, ovládaní, osvetlenia, rozvodných skríň a ostatného príslušenstva do 1000V.
 • Oprava verejného osvetlenia obchodného domu LIDL v Trnave.
 • Oprava verejného osvetlenia obchodného domu LIDL v Senici.
 • SOŠ záhradnícka-Piešťany : Návrh technického riešenia a realizácia výmeny osvetlenia v administratívnych priestoroch školy za difúzne LED svietidlá.
 • SOŠ záhradnícka-Piešťany : Návrh technického riešenia a realizácia doplnenia podružného merania spotreby elektriny pre objekt telocvične.
 • Luxusný byt Piešťany : Byt v novostavbe v centre Piešťan s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control a fotovoltickým zariadením s úložiskom. Čiastočná realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, 8 samostatných zón audio, elektricky ovládané všetky okná a dvere, rekuperácie a klimatizácie, fotovoltického zariadenia, kamerového systému a zabezpečenia, elektrické vykurovanie vrátane ovládania, ohrev vody s výmenníkom s tepelným čerpadlom, optimalizácia spotreby energií. Osvetlenie interiéru a exteriéru.
 • Slovenské elektrárne a.s. : Servis kamerového a komunikačného systému radiačnej kontroly v kontrolovanom pásme v závode Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice
 • KERAMOPROJEKT Trenčín a.s. : Komplexná rekonštrukcia rozvádzača RM1 ( výmena hlavného ističa, zobrazovacích prvkov, signalizácie a doplnenie nadprúdovej spúšte s rozsahom nastavenia 250 A až 630 A a doplnenie prepäťových ochrán) v súlade s požiadavkami ZSE.
 • NETSYSTEM : Servis, montáž a technická podpora pri montáži klimatizácii, rekuperácii, kamerových systémov, systémov zabezpečenia objektov a počítačových sietí.
 • TOP GAME“S, spol. s.r.o. Trnava : Servis a údržba klimatizácie.
 • L&B Business, spol. s.r.o. : Servis a údržba osvetlenia, NN rozvodov, klimatizácie, rekuperácie, kamerového a zabezpečovacieho systému objektov firmy
 • IBV Vonkajšie panské pozemky I, Voderady: Uloženie rozvodov NN na jednotlivé pozemky, chráničiek pre rozvod optických káblov (chrbtica + prípojky na jednotlivé pozemky).
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava - rekonštrukcia jedálne a kuchyne : Vypracovanie návrhu riešenia realizácie, vizualizácie, statického posudku strešnej konštrukcie, projektu skutočného stavu, realizácia novej inteligentnej elektroinštalácie s použitím technológie fi. LOXONE, s možnosťou ovládania cez PC alebo smart technológie na diaľku a vytvárania svetelných scén, výmena všetkých svetelných zdrojov za úsporné a stmievatelné z LED technológiou, vybudovanie nového prívodu pre novo vybudovanú rozvodnú skriňu pre rekonštruovanú časť objektu, vybudovanie EP svorky, návrh, dodávka a montáž klimatizácie v prevedení split pre časť jedáleň s možnosťou kúrenia, výmenu stropu za kazetový zo sadrokartónu, obnova krycích povrchov stien, obkladov a krytov radiátorov, výplňe otvorov podľa požiadaviek obstarávateľa, dodávka závesov a nábytku pre kaviarenské sedenie.
 • Športové gymnázium JH v Trnave - rekonštrukcia telocvične: Realizácia elektrického kúrenia s infrapanelmi s ovládaním kompatibilným s IE ABB E-gon v miestnosti č.1.16 (posilňovňa), stmievania osvetlenia telocvične (miestnosť č.101) s možnosťou vytvorenia svetelných scén kompatibilným s IE ABB E-gon a vytvorenie EP svorky, núteného vetrania pre miestnosti č.:1.10, 1.11, 1.12 a 1.33 s ovládaním kompatibilným s IE ABB E-gon, rekonštrukcia a obnovenie vykurovacích telies s demontážou a spätnou montážou a reguláciou v riešenej časti objektu 1.08-1.16, demontáž sanity, zriaďovacích prvkov a odtokov, ich následná výmena a dopojenie spolu s tlakovou skúškou v miestnostiach 1.08, 1.11-1.14., rekonštrukcia podláh stropov a stien v riešených miestnostiach spolu s výmenou dverí, zamurovaním otvorov a výmenou hydrantov vrátane odstránenie pôvodných povrchov v potrebnom rozsahu a ich nahradenie v novom modernejšom prevedení a obnovenie zárubní.
 • Stredná priemyselná škola v Trnave - rekonštrukcia telocvične: Realizácia stmievania osvetlenia telocvične (miestnosť č.101) s možnosťou vytvorenia svetelných scén kompatibilným s IE ABB E-gon a vytvorenie EP svorky, demontáž sanity, zariaďovacích prvkov a odtokov, ich následná výmena a dopojenie spolu s tlakovou skúškou v miestnosti 1.03. rekonštrukcia podláh, stropov a stien v riešených miestnostiach 1.03- 1.05 spolu s výmenou dverí, spätnou montážou pôvodných ochranných sietí a hydrantov, odstránenie pôvodných povrchov a prvkov v potrebnom rozsahu a ich nahradenie v novom modernejšom prevedení a obnovenie zárubní, výmena exteriérových dverí z miestnosti 1.05 na strechu s nadmurovaním a doizolovaním atiky, demontáž pôvodných okenných otvorov a dodávka a montáž nových plastových okien v miestnostiach 1.01-1.05.
 • SOŠ záhradnícka-Piešťany - rekonštrukcia telocvične : Výmena drevených parkiet – nové dubové parkety vrátane podkladných vrstiev, nová povlaková PVC podlaha v šatniach, na chodbe a v sklade náradia, výmena pôvodných drevených okien a dverí na chodbe,výmena interiérových dverných krídel, inštalácia stmievania osvetlenia v telocvični, vybudovanie EP svorky a drobné stavebné úpravy (sanácia časti omietok, maľby, nátery,...).
 • OC MAX v Trnave, obchodné priestory BENETON : Návrh technického riešenia a realizácia výmeny osvetlenia v priestoroch predajne za difúzne LED svietidlá.
 • SOŠ záhradnícka-Piešťany : Zistenie príčiny, návrh opatrení a oprava elektrickej inštalácie v objekte dielní po zásahu objektu bleskom.
 • OC ELEKTROMAX Trnava: Servis a údržba fotovoltaickej elektrárne
 • Obec Dolné Orešany: Doplnenie verejného osvetlenia
 • Farma Suchá nad Parnou : Napojenie ohradníku na fotovoltaickú elektráreň vrátane jej montáže.
 • Gymnázium Á. Vámbéryho s VJM Dunajská Streda : Realizácia stmievania osvetlenia telocvične s možnosťou vytvorenia svetelných scén kompatibilným s IE ABB E-gon, vytvorenie EP svorky a realizácia núteného vetrania v šatniach ovládaného IE ABB E-gon.
 • SOŠ rozvoja vidieka-Dunajská Streda : Oprava bleskozvodu po rekonštrukcii strechy na budovách telocvoční a vybudovanie EP svorky
 • Dolné Lovčice : Rodinný dom s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control a fotovoltickým zariadením o výkone 10 kWp. Návrh technického riešenia a realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, rekuperácie a klimatizácie, fotovoltického zariadenia, kamerového systému a zabezpečenia, vykurovania chodníkov a ovládania kúrenia s optimalizáciou spotreby energií.
 • BASE M&I, spol. s.r.o. : Návrh technického riešenia, konzultácie zo ZSE, spracovanie štúdie pripojiteľnosti objektu do distribučného rozvodu NN, vypracovanie žiadosti o pripojenie na ZSE a.s. vrátane požadovaných príloh, vypracovanie projektu pre stavebné povolenie a realizáciu v rozsahu – 1.Transformačná stanica, 2. VN prípojka, 3. Distribučné rozvody NN
 • ELUX, spol. s.r.o. : Servis a údržba osvetlenia, NN rozvodov, klimatizácie, rekuperácie, kamerového a zabezpečovacieho systému objektov firmy
 • SPŠ dopravná Trnava : Oprava bleskozvodu po rekonštrukcii strechy na hlavnej budove
 • LEarchitects s.r.o. : Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu internátu SPŠ v Trnave časť elektro, VZT, ZTI a kúrenia vrátane koordinačných prác

ROK 2016

 • Voderady : Rodinný dom s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control. Čiastočná realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, rekuperácie a klimatizácie, centrálneho vysávaču, kamerového systému a zabezpečenia, a ovládania kúrenia s optimalizáciou spotreby energií.
 • Dolné Lovčice : Rodinný dom s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control a fotovoltickým zariadením o výkone 10 kWp. Čiastočná realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, rekuperácie a klimatizácie, fotovoltického zariadenia, kamerového systému a zabezpečenia, vykurovania chodníkov a ovládania kúrenia s optimalizáciou spotreby energií.
 • Luxusný byt Piešťany : Byt v novostavbe v centre Piešťan s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control a fotovoltickým zariadením s úložiskom. Čiastočná realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, 8 samostatných zón audio, elektricky ovládané všetky okná a dvere, rekuperácie a klimatizácie, fotovoltického zariadenia, kamerového systému a zabezpečenia, elektrické vykurovanie vrátane ovládania, ohrev vody s výmenníkom s tepelným čerpadlom, optimalizácia spotreby energií. Osvetlenie interiéru a exteriéru.
 • Slovenské elektrárne a.s. : Servis kamerového a komunikačného systému radiačnej kontroly v kontrolovanom pásme v závode Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice
 • Gymnázium Á. Vámbéryho s VJM Dunajská Streda : Návrh riešenia a celková rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia v telocvični, sociálnych zariadeniach a šatniach. Elekroinštalácia je inteligentná a realizovaná technológiou firmy ABB Ego-N. Osvetlenie v telocvični je riešené mechanicky odolnými LED svietidlami, má možnosť scén s rôznou intenzitou osvetlenia podľa požiadaviek užívateľa. Realizácia nútenej výmeny vzduchu s ovládaním cez inteligentnú elektroinštaláciu v sociálnych zariadeniach a šatniach.
 • SOŠ rozvoja vidieka-Dunajská Streda : Návrh riešenia a celková rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia v telocvični, sociálnych zariadeniach a šatniach. Elekroinštalácia je inteligentná a realizovaná technológiou firmy ABB Ego-N. Osvetlenie v telocvični je riešené mechanicky odolnými LED svietidlami, má možnosť scén s rôznou intenzitou osvetlenia podľa požiadaviek užívateľa. Realizácia nútenej výmeny vzduchu s ovládaním cez inteligentnú elektroinštaláciu v sociálnych zariadeniach a šatniach.
 • SOŠ záhradnícka-Piešťany : Návrh riešenia a celková rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia v telocvični, sociálnych zariadeniach a šatniach. Elekroinštalácia je inteligentná a realizovaná technológiou firmy ABB Ego-N. Osvetlenie v telocvični je riešené mechanicky odolnými LED svietidlami, má možnosť scén s rôznou intenzitou osvetlenia podľa požiadaviek užívateľa. Realizácia nútenej výmeny vzduchu s ovládaním cez inteligentnú elektroinštaláciu v sociálnych zariadeniach a šatniach.
 • Športové Gymnázium-Trnava : Návrh riešenia a celková rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia v telocvični, sociálnych zariadeniach a šatniach. Elekroinštalácia je inteligentná a realizovaná technológiou firmy ABB Ego-N. Osvetlenie v telocvični je riešené mechanicky odolnými LED svietidlami, má možnosť scén s rôznou intenzitou osvetlenia podľa požiadaviek užívateľa. Realizácia nútenej výmeny vzduchu s ovládaním cez inteligentnú elektroinštaláciu v sociálnych zariadeniach a šatniach.
 • SOŠ priemyselná-Trnava : Návrh riešenia a celková rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia v telocvični, sociálnych zariadeniach a šatniach. Elekroinštalácia je inteligentná a realizovaná technológiou firmy ABB Ego-N. Osvetlenie v telocvični je riešené mechanicky odolnými LED svietidlami, má možnosť scén s rôznou intenzitou osvetlenia podľa požiadaviek užívateľa. Realizácia nútenej výmeny vzduchu s ovládaním cez inteligentnú elektroinštaláciu v sociálnych zariadeniach a šatniach.
 • Farma Dolná Krupá : Návrh technické riešenia rekonštrukcie ochrany pred atmosferickým prepätím objektov farmy. Revízia existujúcich prvkov ochrany, vypracovanie súpisu prác pre dosiahnutie súladu s platnými normami a vyhláškami na území SR.
 • IBV Voderady, Vonkajšie pozemky II : Položenie rozvodu NN , rozvodu pre verejné osvetlenie a obecný rozhlas. Príprava pre rozvod internetu a TV optickými káblami.
 • Europ Assistance s.r.o. : Asistenčné služby pre klientov ZSE. Oprava, servis a údržba NN rozvodov, ovládaní, osvetlenia, rozvodných skríň a ostatného príslušenstva do 1000V.
 • IBV Vonkajšie panské pozemky I, Voderady, I.: Výmena a preloženie dvoch kilometrov optického vedenia. Výluka fi.SAMSUNG Voderady so schválením. Demontáž starého vedenia a položenie nového s okamžitým oživením.
 • TANEX Trnava : Pripojenie vonkajšej klimatickej jednotky a rekonštrukcia hl. rozvádzača.
 • Wetzlerov dom, terasa reštaurácie : Návrh technického riešenia, doplnenie rozvodu NN a rozvodnej skrine, dodávka a montáž vykurovacích telies pre novobudované elektrické vykurovania vonkajšej terasy reštaurácie. Vykurovanie je riešené 10 ks infražiaričov s možnosťou diaľkového ovládania každého žiariča zvlášť alebo po zónach . Typ SOLAMAGIC S1 - farba podľa výberu 2000W.
 • NETSYSTEM : Servis, montáž a technická podpora pri montáži klimatizácii, rekuperácii, kamerových systémov, systémov zabezpečenia objektov a počítačových sietí.

ROK 2015

 • Obnova verejných priestorov Hviezdoslavovej ulice v Trnave : Rekonštrukcia distribúcie NN siete a elektromerových skríň patriacich mestu Trnava. Výmena výsuvných stĺpikov vrátene diaľkového ovládania cez optickú sieť podľa požiadaviek mestskej polície s možnosťou pripojenia na existujúci kamerový systém a ostatných výsuvných stĺpikov. Osadenie 2 ks podzemných rozvádzačov. Dobudovanie mestskej optickej siete TOMNET na Hviezdoslavovej ulici s prípravou napojenia na všetky existujúce objekty. Iluminácia kostola A. Merici a výmena verejného osvetlenia.
 • Rekonštrukcia hlavnej prípojky NN pre objekt Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave
 • Rekonštrukcia a modernizácia objektu Synagógy – centra súčasného umenia galérie J. Koniarka v Trnave : Historicky schránený objekt. Návrh technického riešenia a realizácia rekonštrukcie NN rozvodov na úspornú inteligentnú elektroinštaláciu ABB Egon-n, rozvod distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu a uzemnenia. Nútené vetranie v objekte. Príprava pre rozvodov pre kamerový systém a zabezpečenie. Osvetlenie interiéru s inteligentným ovládaním a doplnenie osvetlenia pre výstavy podľa požiadaviek investora. Iluminácia objektu a vybudovanie verejného osvetlenia.
 • Evanjelický a.v. kostol Sereď . Novobudovaný kostol. Návrh technického riešenia a realizácia NN rozvodov inteligentnou elektroinštaláciu ABB Egon-n, rozvod distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu a uzemnenia. Rekuperácia a elektrické podlahové kúrenie. Kamerový systém a zabezpečenie. Osvetlenie interiéru s inteligentným ovládaním, Iluminácia objektu z exteriéru a vybudovanie verejného osvetlenia.
 • Slovenské elektrárne a.s. IPR EBO 86800 – Nové objekty V2 SO 751 – Spevnená plocha pre dodávateľov. Novobudovaný objekt. Prevzatie kontraktu po skrachovanom GD a ukončenie diela v rozsahu: - rozvody NN, verejné osvetlenie, dopojenie dažďovej kanalizácie, hydroizolácie, osadenie obrubníkov a finálny kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I.a II., hr.220 mm.
 • Slovenské elektrárne a.s. : Servis kamerového a komunikačného systému radiačnej kontroly v kontrolovanom pásme v závode Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice
 • Realizácia zabezpečovacieho systému v bytovom dome LEONARDO v Trnave na Halenárskej ulici
 • Dolné Lovčice : Rodinný dom s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control a fotovoltickým zariadením o výkone 10 kWp. Čiastočná realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, rekuperácie a klimatizácie, fotovoltického zariadenia, kamerového systému a zabezpečenia, vykurovania chodníkov a ovládania kúrenia s optimalizáciou spotreby energií.
 • City aréna : Kaviareň I love café. Návrh technického riešenia a realizácia NN rozvodov, rozvod distribúcie IT-TV-TEL signálu, osvetlenie interiéru vrátane ovládania.
 • Luxusný byt Piešťany : Byt v novostavbe v centre Piešťan s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control a fotovoltickým zariadením s úložiskom. Návrh technického riešenia a čiastočná realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, 8 samostatných zón audio, elektricky ovládané všetky okná a dvere, rekuperácie a klimatizácie, fotovoltického zariadenia, kamerového systému a zabezpečenia, elektrické vykurovanie vrátane ovládania, ohrev vody s výmenníkom s tepelným čerpadlom, optimalizácia spotreby energií. Osvetlenie interiéru a exteriéru.
 • Voderady : Rodinný dom s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control. Návrh technického riešenia a čiastočná realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, rekuperácie a klimatizácie, centrálneho vysávaču, kamerového systému a zabezpečenia, a ovládania kúrenia s optimalizáciou spotreby energií.
 • Skanska Sk a.s.: Cyklocesta Rovinka SO 01. Vybudovanie verejného osvetlenia podľa požiadaviek investora
 • Novo budovaný priemyselný park na Mikovíniho ulici: Návrh technického riešenia hlavných rozvodov NN s požiadavkami 1x Ps 485kW, 1x Ps 200kW+1x 260kW a 1x 200kW + 2x 50kW s vlastnými nezávislým meraním pre každý objekt zvlášť, vyvedenie výkonov z trafostanice, schválenie riešenia ZSE a vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie.
 • Novo budovaný priemyselný park na Mikovíniho ulici: Realizácia hlavných rozvodov NN s požiadavkami 1x Ps 485kW, 1x Ps 200kW+1x 260kW a 1x 200kW + 2x 50kW s vlastnými nezávislým meraním pre každý objekt zvlášť, vyvedenie výkonov z trafostanice, schválenie realizácie ZSE.
 • Europ Assistance s.r.o. : Asistenčné služby pre klientov ZSE. Oprava, servis a údržba NN rozvodov, ovládaní, osvetlenia, rozvodných skríň a ostatného príslušenstva do 1000V.

ROK 2014

 • L&B Business, spol. s.r.o. : Rodinný dom s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou EGO-n firmy ABB a fotovoltickým zariadením o výkone 5 kWp. Realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, rekuperácie a klimatizácie, fotovoltického zariadenia, kamerového systému a zabezpečenia, vykurovania chodníkov a ovládania kúrenia s optimalizáciou spotreby energií.
 • Servis a údržba vstupných rámp pre firmu VILLA PRO
 • Návrh, dodávka a montáž zabezpečovacieho systému pre RD v Brezovej pod Bradlom
 • IBV Vonkajšie panské pozemky I, Voderady, I. etapa: položenia rozvodu NN rozvod pre verejné osvetlenie, obecný rozhlas a optické káble. Oprava poškodených vedení treťou stranou.
 • Peguform Galanta: Napojenie a montáž veľkoplošných displejov a astrohodín v montážnych halách pre firmu NETSYSTEM s.r.o.
 • Revízia a oprava bleskozvodnej a uzemňovacej sústavy budovy fi. Gastro market „R“ v Jaslovských Bohuniciach.
 • Servis, údržba a opravy elektrickej inštalácie, strojov a osvetlenia budov firmy JUTEX SLOVAKIA s.r.o.
 • Obnova verejných priestorov Hlavnej ulice v Trnave : Rekonštrukcia distribúcie NN siete a elektromerových skríň patriacich mestu Trnava. Výmena výsuvných stĺpikov vrátene diaľkového ovládania cez optickú sieť podľa požiadaviek mestskej polície s možnosťou pripojenia na existujúci kamerový systém a ostatných výsuvných stĺpikov. Osadenie 30 ks podzemných rozvádzačov. Dobudovanie mestskej optickej siete TOMNET na Hlavnej ulici s prípravou napojenia na všetky existujúce objekty
 • Oprava a doplnenie elektroinštalácie a osvetlenia na stavbe „ Administratívne a skladové priestory fi. Ekotherma s.r.o. v Trnave“
 • Ukončovanie optických rozvodov v obci Voderady pre fi. NETSYSTEM s.r.o.
 • Lošonec, objekt firmy CESys s.r.o.: Polyfunkčný dom. Návrh technického riešenia a realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie , príprava pre montáž fotovoltických zariadení pre výrobu elektriny a ohrevu TUV, osvetlenia vrátane svetelných zdrojov a vykurovania chodníkov.
 • Kvetinárstvo HADZIMA v Trnave: Návrh, dodávka a montáž elektroinštalácie, osvetlenia, IT rozvodu a výmeny klimatizácie.
 • Vybudovanie podzemných rozvodov NN vrátane prípojných miest pre bunky dodávateľov a verejného osvetlenia v areáli AE Jaslovské Bohunice V2.
 • Revízne správy elektroinštalácie technologických šácht vodných a pitných fontán na Hlavnej ulici v Trnave.
 • Preloženie závorového systému pre firmu SKANSKA na Pribinovej ulici v Bratislave.
 • Návrh technického riešenia a úprava 4 ks zatopených podzemných rozvádzačov na Hlavnej ulici v Trnave : zvýšenie IP krytia na 68.
 • Dolné Lovčice : Rodinný dom s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control a fotovoltickým zariadením o výkone 10 kWp. Návrh technického riešenia a realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, rekuperácie a klimatizácie, fotovoltického zariadenia, kamerového systému a zabezpečenia, vykurovania chodníkov a ovládania kúrenia s optimalizáciou spotreby energií.
 • Doplnenie technického vybavenia Havarijného riadiaceho strediska (HRS) o systém video vrátnika s elektrickým otváraním a zatváraním dverí a hlasovým spojením a nezávislý kamerový systém so zálohovým napájaním pre Slovenské elektrárne a.s. - elektráreň Jaslovské Bohunice V2. Rozsah požiadaviek:
  • zabezpečiť obojstrannú komunikáciu medzi osobou pred objektom a vo vnútri objektu
  • zabezpečiť elektrický zámok do dverí na hlavnom vstupe do HRS
  • zabezpečiť otváranie elektrického zámku z 3 miest v HRS, z pracoviska Vedúceho STP a Asistenta 2, prostredníctvom stolovej stanice elektronického vrátnika, a na zo školiacej/odpočinkovej miestnosti prostredníctvom stanice nainštalovanej na stene,
  • v prípade straty napájania elektronického vrátnika, možnosť manuálneho otvárania, resp. zatvárania zámku dverí
  • Umožniť postupné zvonenie na pracoviskách podľa priorít, nie súčasne na všetkých (1. Asistent2, 2. VSTP, 3.školiaca miestnosť) umožniť prepojenie systému elektronického vrátnika a kamerovej jednotky na pracovisku Asistenta2,
  • zabezpečenie hermetičnosti všetkých otvorov po montáži
  • použitie nehorľavej kabeláže
  • umožniť trvalý predalarmový a alarmový záznam obrazu kamery na videoserver
  • umožniť prepojenie kamerovej jednotky a systému elektronického vrátnika na pracovisko Asistenta 2.
  • zabezpečiť vizuálnu kontrolu priestorov pred hlavným vstupom a núdzovým východom HRS z miesta na pracovisko Asistenta 2.
 • Oprava a údržba elektroinštalácie vo výrobnej hale firmy KOVENA na Mikovíniho ulici v Trnave, časť: silnoprúdové rozvody, umelé osvetlenie, uzemnenie, štrukturovaná kabeláž.
 • Rekonštrukcia mestskej komunikácie Hviezdoslavova ulica v Trnave : Rekonštrukcia distribúcie NN siete a elektromerových skríň patriacich mestu Trnava. Výmena výsuvného stĺpika vrátane diaľkového ovládania cez optickú sieť podľa požiadaviek mestskej polície s možnosťou pripojenia na existujúci kamerový systém a ostatných výsuvných stĺpikov. Osadenie 1 ks podzemného rozvádzača. Napojenie a dobudovanie mestskej optickej siete TOMNET na ulici s prípravou napojenia na všetky existujúce objekty. Verejné osvetlenie, NN rozvody pre vianočnú výzdobu a iluminácia kostola A. Mericci.
 • Dodávka informačného LCD panelu – kiosk pre mesto Trnava
 • Revízia a odstránenie nedostatkov elektrickej inštalácie a odstránenie nedostatkov polyfunčného objektu firmy JUTEX v Trnave na Veternej ulici.
 • Ochrana podzemných vedení vysokého napätia, optických a diaľkových káblov pre firmu SKANSKA na stavbe IBV Panské diely J. Bohunice – vrchná stavba MK Vonkajší okruh.
 • Napojenie svetelných reklám na elektrickú sieť vrátane ovládania pred MsÚ Trnava.
 • Návrh technického riešenia zabezpečovacieho systému v bytovom dome LEONARDO v Trnave na Halenárskej ulici

ROK 2013

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: Demontáž starého varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane ekologickej likvidácie odpadu.
 • Servis a údržba vstupných rámp pre firmu VILLA PRO
 • Polyfunkčná budova, Hlavná ulica 20 v Trnave: Návrh technického riešenia, vypracovanie projektovej dokumentácie a výkazu-výmer pre časť NN rozvody, rozvody a distribúcia IT-TV-TEL , bleskozvod a domová komunikácia.
 • Obnova verejných priestorov Hlavnej ulice v Trnave : Rekonštrukcia distribúcie NN siete a elektromerových skríň patriacich mestu Trnava. Výmena výsuvných stĺpikov vrátene diaľkového ovládania cez optickú sieť podľa požiadaviek mestskej polície s možnosťou pripojenia na existujúci kamerový systém a ostatných výsuvných stĺpikov. Osadenie 30 ks podzemných rozvádzačov. Dobudovanie mestskej optickej siete TOMNET na Hlavnej ulici s prípravou napojenia na všetky existujúce objekty.
 • AUSTRIA BETON WERK s.r.o, Senec: Návrh technického riešenia, projektová dokumentácia a vybudovanie novej prípojky NN pre budúcu výrobnú halu.
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave : Rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia, vybudovanie rozvodov IT siete archívu a knižnice v budove Fakulty masmediálnej komunikácie v Trnave.
 • Peguform Galanta: Doplnenie rozvodov NN a IT siete v montážnych halách pre firmu NETSYSTEM s.r.o.
 • Outlet Voderady - BENETON: Návrh technického riešenia, projektová dokumentácia, vybudovanie rozvodov NN a slaboprúdu, montáž osvetlenia LED technológiou s návratnosťou investície do 5 rokov na ušetrených budúcich prevádzkových nákladoch.
 • L&B Business, spol. s.r.o. : Rodinný dom s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou EGO-n firmy ABB a fotovoltaickým zariadením o výkone 5 kWp. Návrh technického riešenia, vypracovanie projektovej dokumentácie a výkazu - výmer pre časť NN rozvody, rozvody a distribúcia IT-TV-TEL, bleskozvod, domová komunikácia, rekuperácia a klimatizácia, kamerový systém a zabezpečenie, ovládanie kúrenia s optimalizáciou spotreby energií. Uzavretie ZoD na budúcu realizáciu v r.2014.

ROK 2012

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a  poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek a objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec.
 • Víťaz súťaže na demontáž starého systému VYRVAR SE EBO.
 • IBV Na vyhliadke, Suchá nad Parnou : NN rozvod, rozvod optických káblov, obecného rozhlasu, prípojky na jednotlivé pozemky a verejné osvetlenie.
 • IBV Vonkajšie panské pozemky I, Voderady, I. etapa: položenia rozvodu NN rozvod, verejné osvetlenie, obecný rozhlas a optické káble. Prekládka existujúcich vedení T-COM (OPTIKA+METALIKA) v dĺžke 540 m.
 • IBV Vonkajšie panské pozemky II, Voderady: vypracovanie  a uzavretie zmlúv so ZSE za klienta.
 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: odpojenie 268 prijímačov HERKUL-S od sírén vyrozumenia a varovania starého systému VVO EBO, stiahnutie a protokolárne odovzdanie 170 ks signalizátorov HADOS.
 • Servis vstupných rámp pre firmu VILLA PRO
 • Reštaurácia RELAX v Trnave: Návrh technického riešenia, projektová dokumentácia, výmena NN rozvodov a osvetlenia, vybudovanie novej prípojky.
 • ELEKTROMAX Trnava: Vybudovanie 50 kW fotovoltického zariadenia na kľúč. Všetky zmluvy so ZSE, URSO, stavebné povolenie, kolaudácia.
 • AUSTRIA BETON WERK s.r.o, Senec: Návrh technického riešenia, projektová dokumentácia, vybudovanie NN rozvodov a osvetlenia, vybudovanie novej prípojky a bleskozvodu, riešenie a realizácia kompenzácie pre novo inštalovanú technológiu
 • RD Malženice: Vybudovanie 10 kW fotovoltaického zariadenia na kľúč. Všetky zmluvy zo ZSE, URSO, stavebné povolenie, kolaudácia. Návrh technického riešenia, projektová dokumentácia a realizácia novej inteligentnej elektroinštalácie systémom EGO-n technológiou firmy ABB a optimalizácia spotreby energií.
 • RD Nitra – Párovské Háje: Vybudovanie 10 kW fotovoltaického zariadenia na kľúč. Všetky zmluvy so ZSE, URSO, stavebné povolenie, realizácia a kolaudácia

ROK 2011

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a  poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec.
 • Bytový dom ADAM v Trnave : (39 bytov + polyfunkcia a parkovisko), prípojka, NN rozvody, osvetlenie spoločných priestorov, rozvod TV, internet, video tel., prípojky slaboprúdu, osvetlenie parkoviska, ovládania vstupov do objektu.
 • IBV Voderady za dedinou : NN rozvod, rozvod optických káblov, káblová televízia, kabeláž pre T-com, obecný rozhlas, prípojky na jednotlivé pozemky a verejné osvetlenie.
 • ZŠ Dolná Streda : výmena osvetlenia v triedach.
 • Bytový dom na Hajdóczyho ul.2,4,6 v Trnave: rekonštrukcia bleskozvodu, hlavných prívodov do bytov a osvetlenia v súlady s predpismi EU. Elektrifikácia a osvetlenia novej tržnice.
 • Obec Cífer, revitalizácia obce: demontáž starého a výstavba nového verejného osvetlenia v súlade predpismi EU. Elektrifikácia a osvetlenie novej tržnice.
 • IBV Vonkajšie panské pozemky I, Voderady: vypracovanie  a uzavretie zmlúv so ZSE za klienta.
 • IBV Na vyhliadke, Suchá nad Parnou: vypracovanie a uzavretie  zmlúv so ZSE za klienta.

ROK 2010

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a  poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec.
 • Obec Jánovce : Projektová dokumentácia k celkovej rekonštrukcii verejného osvetlenia podľa požiadaviek EÚ.
 • Slovenská Nová Ves : Projektová dokumentácia k celkovej rekonštrukcii verejného osvetlenia podľa požiadaviek EÚ
 • Trenčianska Turná ZŠ : Celková výmena a doplnenie –NN rozvody, bleskozvod, osvetlenie, slaboprúdové rozvody , prípojka NN a projekt skutočného stavu
 • TT – KOMFORT s.r.o. Trnava – Slovanská ul. 14,15,16 : rekonštrukcia NN rozvodov a osvetlenia
 • TT - KOMFORT s.r.o. Trnava – Linčianska ul. : rekonštrukcia NN rozvodov a osvetlenia
 • TT - KOMFORT s.r.o. TRNAVA – Hajdóczyho ul. : rekonštrukcia NN rozvodov domácich telefónov a osvetlenia
 • CESTY NITRA - Humanizácia OS Linčianska : SO 02 – výstavba verejného osvetlenia
 • CESTY NITRA - Humanizácia OS Na hlinách : SO 6 - výstavba verejného osvetlenia
 • CESTY NITRA – Humanizácia sídliska Prednádražie II : výstavba verejného osvetlenia
 • CESTY NITRA – Prepojovací chodník ulíc Bottova a Botanická : výstavba ver. osvetlenia
 • KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU TRNAVA : Výmeny hlavných ističov pred meraním na určených objektoch v Trnave, Modranke, Piešťanoch, Senici, Galante, Seredi a Jelke.
 • KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU TRNAVA : Údržba rekonštrukcia NN rozvodov, bleskozvodov a osvetlenia na objektoch patriacich KRPZ
 • IBV Voderady, Za dedinou: I. etapa: Výstavba verejného osvetlenia, NN rozvodov telefónnej siete, káblovej televízie, miestneho rozhlasu, optickej siete a rozvody pre kamerový systém obce.
 • IBV Špačince : Výstavba verejného osvetlenia
 • Priemyselná hala Trnava - Peklo : NN rozvody a uzemnenie

ROK 2009

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a  poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec.
 • IBV Kamenná cesta III.ETAPA : Verejné osvetlenie
 • IBV Pekné pole : Verejné osvetlenie
 • IBV Hrnčiarovce : Verejné osvetlenie
 • IBV Suchá nad Parnou : prípojky NN
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zálesie : návrh technického riešenia, projekt a realizácia podľa požiadaviek EU
 • Domov dôchodcov v Pezinku : NN prípojka, NN rozvody, osvetlenie , rozvod TV, internet, video tel., prípojky slaboprúdu, osvetlenie parkoviska, ovládania vstupov do objektu.
 • Rekonštrukcia internátu SPŠE Piešťany : NN prípojka, NN rozvody, osvetlenie , rozvod TV, internet, video tel., prípojky slaboprúdu, osvetlenie parkoviska, ovládania vstupov do objektu.
 • Osvetlenie kaplnky ECAV, Trnava
 • Hotel Sĺňava - Piešťany : NN prípojka, NN rozvody, osvetlenie , rozvod TV, internet, video tel., prípojky slaboprúdu, osvetlenie parkoviska, ovládania vstupov do objektu.
 • Kamerový systém parkoviska pre firmu CS s.r.o., Coburgova ul. Trnava.
 • Osvetlenie parkoviska pre firmu CS s.r.o., Coburgova ul. Trnava.
 • Zabezpečovací systém parkoviska pre firmu CS s.r.o., Coburgova ul. Trnava.
 • Administratívna budova pre firmu CS s.r.o., Coburgova ul. Trnava. : NN prípojka, NN rozvody, osvetlenie , rozvod TV, internet, video tel., prípojky slaboprúdu, osvetlenie parkoviska, ovládania vstupov do objektu.

ROK 2008

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a  poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec, Nitra, Šaľa, Galanta, Dunajská Streda.
 • DSS Bojková, rekonštrukcia elektroinštalácie : NN prípojka, NN rozvody, osvetlenie spoločných priestorov, rozvod TV, internet, video tel., prípojky slaboprúdu, osvetlenie parkoviska, ovládania vstupov do objektu.
 • Auto predajňa SEAT Bratislava : NN prípojka, NN rozvody, osvetlenie spoločných priestorov, rozvod TV, internet, video tel., prípojky slaboprúdu, osvetlenie parkoviska, ovládania vstupov do objektu
 • Pneuservis MATADOR Bratislava : NN prípojka, NN rozvody, osvetlenie spoločných priestorov, rozvod TV, internet, video tel., prípojky slaboprúdu, osvetlenie parkoviska, ovládania vstupov do objektu.
 • Rekonštrukcia domácich dorozumievacích zariadení v BD Na hlinách - Trnava pre 72 účastníkov : výmena rozvodov, tabiel a  komunikačných zariadení za videotechnológiu .
 • Polyfunkčná hala, Bratislavská cesta, Trnava : NN prípojka, NN rozvody, osvetlenie , rozvod TV, internet, video tel., prípojky slaboprúdu, osvetlenie parkoviska, ovládania vstupov do objektu.
 • Polyfunkčná hala, Zavarská cesta, Trnava : NN prípojka, NN rozvody, osvetlenie , rozvod TV, internet, video tel., prípojky slaboprúdu, osvetlenie parkoviska, ovládania vstupov do objektu.
 • Polyfunkčný objekt, Kapitulská ul. Trnava : návrh, technické riešenie, projektová dokumentácia a realizácia - NN prípojka, NN rozvody, osvetlenie , rozvod TV, internet, video tel., prípojky slaboprúdu, osvetlenie parkoviska, ovládania vstupov do objektu.
 • Bytový dom, Vajanského Trnava : NN prípojka, NN rozvody, osvetlenie , rozvod TV, internet, video tel., prípojky slaboprúdu, osvetlenie parkoviska, ovládania vstupov do objektu.

ROK 2007

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a  poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec, Nitra, Šaľa, Galanta, Dunajská Streda.
 • Nájomné byty Jablonec : NN prípojka, NN rozvody, osvetlenie spoločných priestorov, rozvod TV, internet, video tel., prípojky slaboprúdu, osvetlenie parkoviska, ovládania vstupov do objektu.
 • Nájomné byty , Budmerice : NN prípojka, NN rozvody, osvetlenie spoločných priestorov, rozvod TV, internet, video tel., prípojky slaboprúdu, osvetlenie parkoviska, ovládania vstupov do objektu.
 • IBV Kamenná cesta I. Etapa : Rozvody NN
 • IBV Kamenná cesta I. Etapa : Verejné osvetlenie

ROK 2006

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec, Nitra, Šaľa, Galanta, Dunajská Streda.
 • TESCO a.s. : výstavba autonómneho systému centrálnych skladov TESCO - BECKOV . Návrh, technické riešenie, podklady pre stavebné povolenie pre umiestnenie koncových bodov (elektronická siréna). Návrh a dodávka oceľových konštrukcií. Výstavba 8 vonkajších koncových bodov. Uvedenie do prevádzky.
 • Penzijný charitný dom, Kalinčiakova ul. Trnava : NN prípojka, NN rozvody, osvetlenie spoločných priestorov, rozvod TV, internet, video tel., prípojky slaboprúdu, osvetlenie parkoviska, ovládania vstupov do objektu.
 • Nájomné byty, Cífer : NN prípojka, NN rozvody, osvetlenie spoločných priestorov, rozvod TV, internet, video tel., prípojky slaboprúdu, osvetlenie parkoviska, ovládania vstupov do objektu.
 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: Technická analýza zameraná na komplexné určenie rádiových bodov a pracovných frekvencií pre systém vyrozumenia a varovania v lokalite AE EBO.

ROK 2005

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec, Nitra, Šaľa, Galanta, Dunajská Streda
 • Výstavba autonómneho systému OLO a.s : Návrh, technické riešenie, podklady pre stavebné povolenie pre umiestnenie koncových bodov (elektronická siréna). Návrh a dodávka oceľových konštrukcií. Výstavba 2 vonkajších koncových bodov. Uvedenie do prevádzky.

ROK 2004

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec, Nitra, Šaľa, Galanta, Dunajská Streda.

ROK 2003

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Pezinok, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec, Nitra, Šaľa, Galanta.
 • Výstavba autonómneho systému VD Gabčíkovo : Návrh, technické riešenie, podklady pre stavebné povolenie pre umiestnenie koncových bodov (elektronická siréna). Návrh a dodávka oceľových konštrukcií. Výstavba 35 vonkajších koncových bodov. Uvedenie do prevádzky.

ROK 2002

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec, Nitra, Šaľa, Galanta, Dunajská Streda.

ROK 2001

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica.
 • Celoslovenský systém vyrozumenia a varovania obyvateľstva, stavba Sirény Trenčín a  Sirény Bratislava : Návrh, technické riešenie, podklady pre stavebné povolenie pre umiestnenie koncových bodov (elektronická siréna). Návrh a dodávka oceľových konštrukcií. Výstavba 105 vonkajších koncových bodov. Uvedenie do prevádzky.

ROK 2000

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica,
 • Zvýšenie odolnosti 1500 ks signalizátorov HADOS ( technické riešenie je duchovné vlastníctvo INGSERVIS). ZoD č. 2/95 zo dňa 21.07.1995.
 • Prekódovanie signalizátorov HADOS na nový význam signálov. ZoD reg. č. EBO : 39-005/000/2514/0.
 • Celoslovenský systém vyrozumenia a varovania obyvateľstva, stavba Sirény Trnava a  Sirény Bratislava : Návrh, technické riešenie, podklady pre stavebné povolenie pre umiestnenie koncových bodov (elektronická siréna). Návrh a dodávka oceľových konštrukcií. Výstavba 45 vonkajších koncových bodov. Uvedenie do prevádzky.

ROK 1999

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec, Nitra, Šaľa, Galanta, Dunajská Streda .

ROK 1998

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek a objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec, Nitra, Šaľa, Galanta, Dunajská Streda.
 • Zvýšenie odolnosti 1500 ks signalizátorov HADOS ( technické riešenie je duchovné vlastníctvo INGSERVIS).
 • Celoslovenský systém vyrozumenia a varovania obyvateľstva, stavba Sirény Levice a  Sirény Bratislava: Návrh, technické riešenie, podklady pre stavebné povolenie pre umiestnenie koncových bodov (elektronická siréna). Návrh a dodávka oceľových konštrukcií. Výstavba 56 vonkajších koncových bodov. Uvedenie do prevádzky.

ROK 1997

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec, Nitra, Šaľa, Galanta, Dunajská Streda.
 • Rekonštrukcia prijímačov HERKUL-S na zavedenie kolísavého varovacieho tónu sirén vo varovacom systéme v  okolí JE J. Bohunice. ( technické riešenie je duchovné vlastníctvo firmy INGSERVIS)
 • Výstavba systému Vyrozumenia a varovania obyvateľstva pre JE Mochovce: 187 ks centrálne ovládaných elektronických sirén a vnútorný systém VYR-VAR. Návrh, technické riešenie, podklady pre stavebné povolenie pre umiestnenie koncových bodov (elektronická siréna). Návrh a dodávka oceľových konštrukcií pre celý systém. Výstavba 126 vonkajších koncových bodov. Práce na vnútornom systéme VYR-VAR. Odborný dozor počas celej výstavby koncových bodov. Uvedenie do prevádzky

ROK 1996

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec, Nitra, Šaľa, Galanta, Dunajská Streda.
 • Rekonštrukcia prijímačov HERKUL-S na zavedenie kolísavého varovacieho tónu sirén vo varovacom systéme v  okolí JE J. Bohunice. ( technické riešenie je duchovné vlastníctvo firmy INGSERVIS).

ROK 1995

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec, Nitra, Šaľa, Galanta, Dunajská Streda.
 • VD Gabčíkovo : výstavbu „ Na kľúč “ vrátane projektovej dokumentácie 40 ks sirén v okolí vodného diela Gabčíkovo a rekonštrukciu 30 ks existujúcich sirén pracujúcich v tomto systéme.

ROK 1994

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec, Nitra, Šaľa, Galanta, Dunajská Streda
 • VD Gabčíkovo : výstavbu „ Na kľúč “ vrátane projektovej dokumentácie 40ks sirén v okolí vodného diela Gabčíkovo a rekonštrukciu 30 ks existujúcich sirén pracujúcich v tomto systéme.

ROK 1992-1993

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: výstavba systému Varovania obyvateľstva pre JE Jaslovské Bohunice v okolí 30km :
  • projektová príprava, realizácia, komplexné vyskúšanie a uvedenie do prevádzky. V rámci tejto stavby sme zabezpečili aj montáž 120 ks sirén na železobetónových stožiaroch el. siete podľa vlastnej konštrukcie chránenej patentovým osvedčením.
  • formou technickej pomoci sme sa zúčastnil pri vypracovaní návrhu systému vnútorného varovania JE J. Bohunice v spolupráci s EGP INVEST s. r. o. Uherský Brod.
 • Firma INGSERVIS vlastní patentové osvedčenie Úradu priemyselného vlastníctva SR na originálne riešenia v oblasti vyrozumenia a varovania obyvateľstva pod názvom „ Poplachové zariadenie bezpečnostného pásma jadrových elektrární s automatizovaným kontrolným systémom“.